اگر می خواهید دانش بنیان شوید


کلیک کنید


آیین نامه ها و قوانین بالا دستی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            91/8/21

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون:  قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ب ـ صندوق:  صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.

ج ـ شورا:  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

د ـ تجاری سازی:  فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می شود.

هـ ـ سرمایه گذاری ریسک پذیر:  سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.

و ـ عامل صندوق:  بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.

ز ـ دستگاه اجرایی:  دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند.

تبصره۲ـ نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های واردکننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این آیین نامه خارج هستند.

تبصره۳ـ شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های قانون نیستند.

ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ز ـ مدیرعامل صندوق

ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم ـ اعطای کمک

ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

ماده۶ ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.

فصل سوم ـ تسهیلات

ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه سازی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.

ماده۸ ـ شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.

ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند.  تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.

ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.

ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.

ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.

ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید.  تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می شود.

فصل چهارم ـ ضمانت نامه و بیمه

ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می نماید.

ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می نماید.  این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید.  نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد.

تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید.

ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ مشارکت

ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.

فصل ششم ـ معافیت های مالیاتی و گمرکی

ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.

ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.

فصل هفتم ـ اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

ماده۲۳ـ پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند.

ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.

ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند.

تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می نماید.  برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.

تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

ماده۲۶ـ دستگاه های اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند.

ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید.

ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

فصل نهم ـ نظارت و گزارش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی

ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.  دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.

ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید.

ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.

ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون

شماره: 202956/ت46513هـ

تاریخ: 91/10/17

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 91/9/29 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایتها از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

آئین‌نامه اجـرایی قـانـون حمایـت از شـرکتهـا و مؤسـسات دانـش‌بنیـان و تجـاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ 91/8/21 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

.در ماده (۲) عبارت “شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان” به عبارت “شرکتها و مؤسساتی” تغییر می‌یابد.

1-     در ماده (۵) قبل از عبارت “شرکتهای داخلی” عبارت “پژوهشگاهها و” و بعد از واژه “فعالیتهای” عبارت “تجاری سازی نتایج” و بعد از واژه “توسعه” عبارت “و طرحهای مربوط” اضافه می شود.

2-    متن زیر به عنوان ماده (۶) مکرر اضافه می شود:

ماده ۶ مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه “مهم” و “ویژه” شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.

3-   در ماده (۷) عبارت “توسط صندوق یا عامل صندوق” جایگزین عبارت “توسط عامل صندوق” می‌شود.

4-   در ماده (۹) عبارت”از طریق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح می‌شود.

5-   در ماده (۱۰) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طریق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغییر می‌یابد.

6-    در ماده (۱۱)‌بعد از واژه “ترجیحی” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار” اضافه می‌شود.

متن زیر به عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه می‌شود:

ماده ۱۳ مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیانی که دارای طرحهای تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا نماید.

8-   در ماده (۱۵) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغییر می‌یابد.

9-    متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری‌سازی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نماید.

10-  متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه می‌شود:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ 84/5/10 به عنوان مقررات اجرایی ماده (۹) ‌قانون تنفیذ می‌گردد.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییسجمهور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات 

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۵۸

شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                        1393/12/9

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه‍ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متون زیر به ماده (۳) اضافه و عنوان‌بند (ز) به بند (ط) اصلاح می‌شود: زـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ح ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲ـ در ماده (۴)، عبارت «منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت» بعد از عبارت «دانش بنیان از» و عبارت «و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات یاد شده» اضافه می‌گردد.

۳ـ در ماده (۶)، عبارت «و سرمایه‌گذاری» بعد از عبارت «تجاری‌سازی» اضافه و عبارت «و به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با تشخیص هیأت عامل از طریق بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی)» جایگزین عبارت «با بانک عامل» می‌گردد.

۴ـ در ماده (۷)، عبارت «و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی» بعد از عبارت «نمونه‌سازی» اضافه می‌گردد.

۵ ـ در ماده (۹)، عبارت «و همچنین فعالیت‌های اجرای پروژه‌های با ماهیت دانش‌بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان» بعد از عبارت «بازاریابی» اضافه و عبارت «چهل درصد» جایگزین عبارت «سقف پنج درصد» می‌گردد.

۶ ـ در ماده (۱۰)، عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف هفت درصد» می‌گردد.

۷ـ در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دو ساله)» جایگزین عبارت «(حداکثر یک ساله)» و عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» می‌گردد.

۸ ـ در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش‌خرید» بعد از عبارت «لیزینگ» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجیحی به» و عبارت «رأساً یا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش‌بنیان» اضافه می‌گردد.

۹ـ در مواد (۱۵) و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهیل روند دریافت آن» اضافه می‌گردد.

 معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


دانلود اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در اردیبهشت 1395

دانلود اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در اسفند 1393

دانلود اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در دی 1391

دانلود آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تصویب در آبان 1391

آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

شماره‌ : .28609ت‌32863هـ

تاریخ‌ : 1384.05.10
وزارت کار و اموراجتماعی‌- وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – دبیرخانه شورای‌عالی
مناطق آزادتجاری – صنعتی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره .466و مورخ 1384.2.3 وزارت‌علوم‌، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،
اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
فصل اول – تعاریف
ماده‌ 1- در این تصویبنامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف‌- پارک‌: پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند.
ب‌- واحدهای فناوری‌: واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری‌.
پ‌- مدیریت پارک‌: رییس پارک‌.

فصل دوم‌- معافیتهای مالیاتی و عوارض
ماده‌ 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌صنعتی مصوب 1372- برخوردار خواهند بود.
ماده‌ 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشورمعاف می باشند.

فصل سوم‌- سرمایه‌گذار خارجی
ماده 4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان‌مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک‌، منطبق و براساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری‌خارجی انجام خواهد شد.
ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها براساس مقررات مناطق آزاد، تصویبنامه‌شماره .33432 ت‌23ک مورخ 1373.3.16 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای‌فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)،(13) و (14) عبارت “مدیریت پارک‌”جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق‌”می گردد.
2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) و (15) واژه “پارک‌” جایگزین‌واژه “مناطق‌” می شود.
3- ماده (2) حذف می شود.
4- در تبصره “1”ماده (6) عبارت “موضوع ماده (2) این مقررات‌” حذف و واژه “خارجی‌” جایگزین آن‌می شود.
5- در ماده (6) عبارت “دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد” حذف و عبارت‌” وزارت علوم‌، تحقیقات وفناوری‌” جایگزین آن می شود.
6- در تبصره “1” ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت “هیأت وزیران‌” جایگزین عبارت “وزرای عضوشورای عالی مناطق آزاد” می شود.
7- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “وزارت علوم‌، تحقیقات فناوری‌” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد” می شود.

فصل چهارم‌- روابط کار
ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول‌مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره .33433ت‌25 ک مورخ 1373.3.16 واصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (6)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت “مدیریت پارک‌”جایگزین عبارت ” سازمانهای مناطق‌” می شود.
2- در مواد (1)، (2)،(3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه “پارک‌” جایگزین‌واژه “مناطق‌” می شود.
3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن و مواد (39)، (40)، (42)، (44) و (45) و فصل هفتم شامل مواد(46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند.
4- در ماده (1) واژه “دبیرخانه‌” و تعریف آن حذف می شود.
5 در ماده (1) در تعریف “مقررات‌” عبارت “بیمه و تامین اجتماعی‌” حذف می شود.
ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکهابا رعایت ضوابط این آیین‌نامه برعهده اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن‌شهرستان واقع شده است‌.
ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره‌کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است‌.
ماده 9- هرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است‌، به هنگام پایان‌قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است‌، موظف است مراتب را به اداره کار واموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهد.
ماده 10ـ وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی واجتماعی‌، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیارمدیریت هر پارک قرار دهد.
ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام‌، ملیت‌، تخصص‌، شغل ومزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و به اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی که پارک‌در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهند.
ماده 12- وزارت کار و اموراجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای‌مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارکها می باشند.

فصل پنجم‌- مبادلات مالی بین المللی
ماده 13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهایفناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است‌.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.
ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها وخدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.
تبصره‌- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند.
فصل ششم‌- مقررات متفرقه ماده 15ـ هرگونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این‌آیین‌نامه نیز اعمال خواهد شد.
ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید.
محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور


دانلود آیین نامه اجرایی ماده 47 برنامه چهارم توسعه

متن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

شماره 258/579553   ۱۳۸۹/۸/۳۰


قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


عطف به نامه شماره40768/
181333 مورخ 1387/10/8 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1389/8/5 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.  

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره195602                                                   1389/9/16 
نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/57953 مورخ 1389/8/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.  


رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 

ماده 1- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود.  


تبصره- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.  


ماده 2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود.  دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.  


ماده 3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال
ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی


ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری
د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون
هـ- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری


و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون


ماده 4- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید.  شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.  


تبصره 1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.  


تبصره 2- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.  


ماده 5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.  منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.  


بانکها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.  به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.  


تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.  


تبصره 2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزارمیلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.
تبصره 3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  


ماده 6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.  


ماده 7- کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند.  درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده 8- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.  


ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.  


ماده 10- هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات وتسهیلات عنوان شده دراین قانون برای شرکتها ومؤسسات دانشبنیان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه میگردد.  


ماده 11- کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.  


الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.  


ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.  


ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.  


د – در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده 12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.  


ماده 13- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  


قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسید.  


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


دانلود قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

معافیت های مالیاتی

دستورالعمل معافیت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی استفاده شرکت های مستقر در پارک از معافیت مالیاتی

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 157 ,156 ,146

شماره:9113/200/ص         تاریخ:20/05/1392

بخشنامه

 

 آیین نامه اجرایی ماده(9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

به پیوست تصویب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17/10/91 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می گردد:

به موجب بند 11 تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران(تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

1- در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری(پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز کهصرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت(رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده(13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/9/1389در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی(اعم از دولتی و خصوصی)در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(2/10/89) دریافتنموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(2/10/89) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(2/10/89) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

3- معافیت قانونی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

4- در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

6- در اجرای ماده 11 قانن حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون،با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح،علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


شماره: 04-95-200

تاریخ:  22-01-1395

اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16-12-1394 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 هـ مورخ 17-10-1391که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.

با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفاً درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند.

ضمناً، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30  آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است : مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. 123-25-12

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


دانلود اصلاح ماده 2 و 9 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
آیین نامه بند 14 ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مستندات و آیین نامه ها

مستندات و آیین نامه های مرتبط با ارزیابی و تشخیص صلاحیت و حمایت

صندوق نوآوری و شکوفایی

آیین نامه صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی

آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ                                                                   94/06/08

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 الف ـ قـانون: قانون رفع موانع تولیـد رقابـت پذیر و ارتقای نظام مالی کـشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

 ب ـ صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون.

 ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

 د ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین نامه.

 ماده۲ـ به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های کاربردی ـ توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق ها مشارکت نماید.

 ماده۳ـ صندوق ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت های پژوهشی و فناوری که توسط بخش غیردولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می شود.

 ماده۴ـ صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل و فعالیت می کنند.

 تبصره۱ـ سایر صندوق های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (۴۴) قانون در صورتی که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهندبود.

 تبصره۲ـ صندوق جهت فعالیت خود می تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.

 ماده۵ ـ میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهدبود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی یا از اعتبار دستگاه های اجرایی در قالب موافقت نامه متبادله تأمین می شود.

 ماده۶ ـ منابع تأمین مالی صندوق ها عبارت است از:

 ۱ـ کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.

 ۲ـ کمک و سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.

 ۳ـ کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی وحقوقی، شرکت های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع.

 ۴ـ کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل های صنفی و علمی و محققان منفرد.

 ۵ ـ سود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری.

 ۶ ـ استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی.

 ۷ـ منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.

 ۸ ـ منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.

 ماده۷ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.

 ماده۸ ـ به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت های صندوق ها کارگروهی به شرح زیر تشکیل می شود:

 ۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه).

 ۲ـ نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 ۳ـ نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

 ۴ـ نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.

 ۵ ـ نماینده وزیر جهاد کشاورزی.

 ۶ ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ۷ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 ۸ ـ نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

 ۹ـ نماینده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 ۱۰ـ رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای خطرپذیر.

 تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیأت عامل صندوق یادشده دبیر کارگروه می باشد.

 تبصره۲ـ کارگروه مکلف است هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.

 تبصره۳ـ علاوه بر نماینده دستگاه اجرایی (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظری را برای شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.

 تبصره۴ـ کارگروه می تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق ها تصویب و اعلام نماید . این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق ها باشد.

 ماده۹ـ کارگروه می تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کارگروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع اشکال اعلامی از سوی کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطاشده را ابطال نماید.

 تبصره۱ـ دستگاه اجرایی مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می نماید.

 تبصره۲ـ رعایت حداقل سرمایه اعلامی از سوی کارگروه الزامی است.

 معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


دانلود آیین نامه ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی

دانلود اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فنااوری غیر دولتی

 

مصوبات کارگروه

آیین نامه تشخیص شرکت های دانش بنیان و پیوست ها

آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

(مصوبه کارگروه مورخ مرداد 95)

 

فصل1: مقدمه و تعاریف

 مقدمه:

براساس ماده (3) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، آئین‌نامه حاضر برای ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» رسید.

 

تعاریف

 1. قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 2. شرکت: شرکت یا مؤسسه‌ خصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت‌ها را در داخل کشور به اتمام رسانده باشد.
 3. کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»
 4. شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود و بر اساس معیارهای مورد نظر این آئین‌نامه، به تأیید کارگروه می‌رسد.

شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطابق پیوست (4)) و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه (50) درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

 1. سامانه: درگاه الکترونیکی متمرکزی است که اطلاعات شرکت‌های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می‌شود.
 2. کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و شرکتها اطلاق می‌شود که به منظور ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب می‌شوند.
 3. نمونه آزمایشگاهی: نمونه اولیه­ای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی کارکردهای اصلی محصول نهایی را داشته باشد و شرکت تلاش می­کند با انجام آزمایش­ها و طراحی­های بیشتر، اشکالات آن را برطرف کند، اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد.
 4. فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان: فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده بالا، به تصویب کارگروه می‌رسد.

 

 

فصل2 : معیار‌های ارزیابی و تشخیص «شرکت‌ها» و «کالاها و خدمات» دانش‌بنیان

کالاها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده (1) را داشته باشد. همچنین شرکت‌های متقاضی نیز باید معیارهای یکی از مواد (3) یا (4) یا (5) را احراز نمایند.

ماده 1- شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید

سطح فناوری: کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری­های بالا یا متوسط به بالاباشد به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی یا نمونه صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

1- به سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.

2- نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.

3- منجر به ایجاد بخش عمده ارزش افزوده[1] محصول، شده باشد.

تبصره – خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند 1-1، پذیرفته می­شود؛

الف- خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالا یا خدمت حائز معیارهای بند 1-1

ب- خدمات جانبی «نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالا یا خدمت حائز معیارهای ماده 1 و ساخته شده توسط شرکت متقاضی

ج- خدمات ارایه شده با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز معیارهای ماده 1 و ساخته شده توسط شرکت متقاضی

1-2- مرحله تولید: کالاهای ارایه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.

1-3- تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه: شرکت باید «دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی[2] کالا و خدمات» یا «دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید کالا و خدمات» را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، براساس تحقیق و توسعه و مطابق با پیوست (1)، کسب کرده و داشته باشد.

تبصره– در صورتی که تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه بر روی کالاها و خدمات دانش‌بنیان توسط افراد اصلی شرکت، قبلا در مجموعه دیگری (از جمله دانشگاهها، مراکز پژوهشی و سایر شرکتها) انجام شده باشد، بند 1-3 مورد تایید خواهد بود.

ماده 2- معیارهای شرکتهای دانش‌بنیان

شرکت‌های‌ موضوع این آئین‌نامه شامل سه دسته، شرکتهای تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان، شرکتهای نوپا و شرکت‌های صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان می­باشند و براساس دارا بودن معیارهای مواد (3)، (4) و (5)، مورد تایید قرار می­گیرند.

ماده 3- شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان

شرکت­های تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان باید حائز همه معیارهای زیر باشند:

3-1- حداقل (50) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان دارای همه معیارهای ماده (1)، باشد.

3-2- شرکت دارای حداقل معادل (3) نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

3-3- نسبت کارکنان تمام‌وقت در بخش‌های اصلی شرکت مطابق با پیوست (2) با حداقل مدرک کارشناسی، به کل کارکنان تمام وقت فعال در بخش‌های اصلی شرکت، برای شرکت‌های دارای کمتر از (50) نفر نیروی انسانی حداقل (30) درصد و برای سایر شرکت‌ها حداقل (20) درصد باشد.

 

ماده 4- شرکتهای نوپا

به منظور حمایت از شرکتهای تازه تأسیس، «شرکتهای نوپا» با دارا بودن معیارهای زیر، تایید می­شوند:

4-1- «کالاها و خدمات دانش‌بنیان» مورد تایید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (1) ساخته و ارایه نماید.

4-2- حداکثر (3) سال از زمان تاسیس شرکت گذشته باشد.

4-3- شرکت دارای حداقل (2) نفر نیروی انسانی پاره وقت بوده که حداقل یک نفر از آنها، در حوزه کالا و خدمات دانش‌بنیان شرکت، متخصص باشد.

 

 

ماده 5- شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان

با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ صنعتی و رسوخ فناوری‌های برتر در صنایع و شرکت‌های بزرگ، شرکتهای متقاضی با دارا بودن یکی از شرایط بندهای 5-1 یا 5-2، بصورت شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان، تایید می­شوند:

5-1- حداقل (10) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان دارای همه معیارهای ماده (1)، باشد.

تبصره –  شرکت دارای حداقل معادل (3) نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

5-2- حداقل (50) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، از محل فروش کالا(که لزوما در فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان نبوده و معیارهای ماده 1 را ندارد) با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز همه معیارهای ماده (1)، باشد.

تبصره– شرکت دارای حداقل معادل (3) نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

 

فصل3: ضوابط اجرایی

ماده 6- تاییدیه دانش‌بنیان و حمایتهای مربوط

6-1- به منظور حمایت از شرکت‌های مستعد، دبیرخانه کارگروه می­تواند بندهای 3-2 و 3-3 ماده 3 و تبصره­های بندهای 5-1 و 5-2 ماده 5 را، با توجه به دارا بودن شرایط فناورانه شرکت­های متقاضی، مورد اغماض قرار دهد.

6-2- شرکتهای‌ موضوع این آیین نامه (تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان، نوپا و صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان) برای مدت (2) سال مشمول حمایت‌های مورد نظر قانون می‌باشد. تمدید این زمان منوط به تداوم معیارهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است.

تبصره- شرکتهای نوپا در صورت تمدید، علاوه بر دارا بودن معیارهای آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ، باید دارای اظهارنامه مالیاتی باشند.

6-3- «شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان»  مشمول معافیت­های مالیاتی نمی­باشند.

6-4- حمایت‌های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان حائز همه معیارهای ماده (1) خواهد بود.

6-5- شرکت‌های تأیید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایت‌ها و تسهیلات مد نظر قانون، باید معیارهای خاص مورد نظر برای آن نوع حمایت‌ها و تسهیلات را نیز احراز نمایند.

6-6- حمایت‌هایی که به هر دسته از شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

6-7- «واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی» و شرکت‌های منشعب از شرکت‌ها، موسسات یا مراکز علمی و پژوهشی، چنانچه به صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می‌تواند مستقلا در سامانه ثبت نام نموده و فرآیند ارزیابی روی آن‌ها انجام شود.

ماده 7- فرآیند اجرایی

7-1- دبیرخانه کارگروه می­تواند براساس بند 1-1 ماده (1)، فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان را اصلاح و به روز رسانی نماید.

7-2- دبیرخانه کارگروه می­تواند شرکتهای تایید شده را بر مبنای معیارهای این آیین نامه و سایر مصوبات کارگروه، بصورت دوره­ای یا تصادفی مورد ارزیابی قرار داده و اقدامات لازم برای خروج شرکت‌هایی که دارای این معیارها نباشند، از فهرست شرکت‌های مشمول مزایای قانون، به عمل آورد.

7-3- درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین‌نامه در هر زمان، آن شرکت امکان استفاده از تسهیلات مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می­تواند اقدامات لازم برای خروج شرکت‌هایی که دارای این معیارها نباشند، از فهرست شرکت‌های مشمول مزایای قانون، به عمل آورد.

7-4- پس از ورود اطلاعات توسط شرکتهای متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند.  نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ارجاع داده می‌شود.

7-5- همه شرکت‌هایی که از تاریخ تاسیس آنها بیش از (3) سال گذشته باشد، باید در مرحله ارائه تقاضا، دارای اظهارنامه مالیاتی باشند.

7-6- شرکت­های متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظام­ نامه مالی، مصوب در هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت یا موسسه، می­باشند.

7-7- صورت‌های مالی شرکت‌های متقاضی، حسب مورد (بر مبنای مصوبه کارگروه) باید به تأیید حسابرسان رسمی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.

7-8- پرونده شرکتهایی که برخی از معیارهای این آیین نامه را احراز نمی‌کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

7-9- پرونده شرکت‌هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (در زمینه تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، طبق دستورالعمل پیوست (3) بررسی خواهد شد.

7-10- در صورت هرگونه تخلف شرکت در عمل به تعهدات خود و استفاده از حمایت های قانون برای مقاصد دیگر، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایتها، مشمول مجازات های موضوع ماده (11) قانون نیز می‌باشد.

این آئین‌نامه در (7) ماده و (5) تبصره در جلسه مورخ  23/05/95  کارگروه به تصویب رسید و جایگزین آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مصوبات کارگروه مورخ  22/12/1394، مورخ 16/11/1393، مورخ 17/12/1392، مورخ 21/12/1391 و «شیوه‌نامه معیارهای کالاها/خدمات دانش‌بنیان برای بررسی کالاها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوبه کارگروه مورخ 31/3/1393 می‌شود.

پیوست (1): معیارهای تسلط بر دانش فنی مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه

 

شرکت باید «دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی[3] کالا و خدمات» یا «دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید کالا و خدمات» را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، براساس تحقیق و توسعه کسب کرده و داشته باشد. دانش فنی مذکور، بایستی از یکی از روش­های زیر یا ترکیبی از روش­های زیر و مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توسط شرکت کسب شده باشد:

1- عمدتاً به صورت داخلی توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده دانش فنی طراحی و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی)، از طریق توانمندی‌های فنی خود شرکت حاصل شده باشد.

2- دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی) از محصولی که قبلا توسط افراد یا شرکت‌های دیگر تولید شده است را به صورت نسبتاً کاملی از طریق فرآیند مهندسی معکوس کسب کرده باشد.

3- هر چند شرکت دانش فنی محصول یا فرآیند پیچیده تولید را از مجموعه های بیرونی (از طریق روش‌هایی نظیر خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات و…) کسب کرده است، ‌اما در محصول یا فرآیند پیچیده تولید محصول، تغییرات اساسی ایجاد کرده باشد.

در فرآیند ارزیابی دانش فنی، دانش فنی شرکت بر روی تک تک محصولات شرکت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ لذا ممکن است دانش فنی شرکت برای یک کالا یا خدمت تایید و برای کالا یا خدمت دیگرش تایید نشود.

پیوست (2): فهرست فعالیت‌های اصلی و فعالیت‌های پشتیبانی در شرکت‌های دانش‌بنیان

فعالیت های اصلی

فعالیت‌های پشتیبانی

بخش مدیریت ارشد و برنامه‌ریزی راهبردی


 بخش تولید کالا/خدمت (شامل مدیریت یا انجام تولید)


تعامل و مذاکره با تامین کنندگان (از جمله تدوین برنامه‌های خرید)


بخش بازاریابی و اخذ پروژه‌ها، انجام مذاکرات و برنامه‌ریزی مشتریان


طراحی، تحقیق و توسعه و آزمایش و کنترل کیفیت


بخش تامین مالی و مطالعات امکان سنجی


بخش خدمات تخصصی پس از فروش و ارائه خدمات آموزشی به مشتریان


بخش مربوط به فناوری از جمله انتقال و تجاری‌سازی آن

بخش منابع انسانی شامل جذب، آموزش و ارتقاء/ مدیریت دانش از جمله مستندسازی دانش


بخش اداری و عمومی (شامل حسابداری، IT و پشتیبانی شبکه داخلی شرکت، امور دفتری، روابط عمومی، تبلیغات عمومی، امور حقوقی)


نگهبانی، تعمیرات و نگه داری عمومی و امور خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه


بسته بندی یا توزیع و سازماندهی شبکه توزیع


فعالیتهای مربوط به سلامت، ایمنی و محیط زیست


بخش انبار و کنترل موجودی/ خدمات گمرکی و بازرگانی/کارپردازی و خرید تجهیزات، مواد اولیه، ملزومات اداری

پیوست (3): دستورالعمل بررسی سوء سابقه شرکت‌ها

 ماده1– شرکت‌هایی که سوء سابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته‌اند (در زمینه تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، از شمول بررسی در قالب «آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان» خارج می‌باشند.

ماده2– اعضای کارگروه مشخصات شرکتهایی را که در تعامل با آنها از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده‌اند، در اختیار کارگروه قرار می‌دهند.

تبصره: صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطلاعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت‌های دارای سوء سابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار می‌دهد.

ماده3– در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه می‌تواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعلام‌های لازم را دریافت دارد. دبیرخانه کارگروه می‌تواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزارن معتمد و صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ماده4– در صورت اعتراض شرکت‌ها، دبیرخانه کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد.

ماده 5– تاییدیه شرکتهای دانش‌بنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیلات مالی و حمایت‌ها)، لغو می‌شود.

پیوست (4): فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

بر اساس قوانین موجود، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به شرح زیر می‌باشد:

1 – شهرداری‌ها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.
2 – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3 – هلال احمر 4 – کمیته امداد امام

5 – بنیاد شهید انقلاب اسلامی
6 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7 – کمیته ملی المپیک ایران

8 – بنیاد 15 خرداد

9 – سازمان تبلیغات اسلامی

10 – سازمان تأمین اجتماعی

11 – فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

12 – مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

14-کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم)

15- جهاد دانشگاهی

16- بنیاد امور بیماریهای خاص

17- سازمان دانش‌آموزی

18- صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

19- صندوق تأمین خسارتهای بدنی

قوانین مرتبط با تعیین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی عبارتند از: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373. 4. 19؛ قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373؛ قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373؛ قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

                                                                        <———————————————————————————————->

[1] ارزش افزوده، ارزشی است که در فرآیند تولید، به ارزش کالاها/خدمات واسطه‌ای (مواد اولیه و قطعات مصرفی و …) افزوده می‌شود.

[2] زیرسیستم اصلی، بخشی از محصول است که علاوه دارا بودن شرط سطح فناوری کالا و خدمت (بند 1-1 ماده 1 این آیین نامه)، حداقل 30% از قیمت فروش محصول، ناشی از آن بخش باشد.

[3]زیرسیستم اصلی، بخشی از محصول است که علاوه دارا بودن شرط سطح فناوری کالا و خدمت (بند 1-1 ماده 1 این آیین نامه)، حداقل 30% از قیمت فروش محصول، ناشی از آن بخش باشد.

                                                                        <———————————————————————————————->


دانلود خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان

دانلود آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان

آیین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

 به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان

 

فصل اول:کلیات

آیین‌نامه انتخاب کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به شرح زیر تصویب می‌شود:

ماده 1) تعاریف

قانون: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی.

شرکت: شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات».

کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاهها اطلاق می‌شود که به منظور تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و در چارچوب این آیین‌‌نامه انتخاب می‌گردند.

سامانه: سامانه الکترونیکی متمرکز «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»

فصل دوم: انتخاب کارگزاران

ماده 2) موضوع فعالیت کارگزاران

موضوع فعالیت کارگزاران عبارت است از ارزیابی و تشخیص اولیه شرکتها و موسسات متقاضی که خواستار بهره‌مندی از مزایای قانون هستند. این امر باید در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب کارگروه انجام شود.

تبصره 1: تأیید نهایی دانش‌بنیان بودن شرکتها، بر عهده کارگروه می‌باشد.

تبصره2: نتیجه بررسی‌های کارگزاران در خصوص شرکتهای متقاضی، به صورت محرمانه در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.

ماده 3) معیارهای انتخاب کارگزاران

کارگزاران براساس معیارهای زیر انتخاب می‌شوند:

–         دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتهای خصوصی و تعاونی

–         دارای تسلط کافی در حوزه تخصصی مربوط

–        ذینفع نبودن در تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان

–         دارای توان اجرایی کافی در انجام فرایند تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان مشتمل بر:

 • فضای کاری مستقل و مناسب
 • نیروی انسانی مرتبط و مستقل
 • تخصیص بودجه و اعتبار لازم

–         دارای صلاحیت لازم برای دسترسی به اطلاعات شرکتها

ماده 4) تعیین کارگزاران

بررسی شرایط نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای متقاضی کارگزاری و انتخاب، تمدید و لغو اعتبار کارگزاران بر مبنای شرایط ماده (3) و با تصویب کارگروه انجام می‌شود. فعالیت کارگزاران با ابلاغ حکم کارگزاری توسط رییس کارگروه رسمیت می‌یابد.

تبصره1: نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای متقاضی می‌توانند تقاضای خود را جهت انجام فعالیت کارگزاری در سامانه ارایه نمایند.

تبصره2: دبیرخانه کارگروه موظف است، گزارش کاملی از مستندات دریافت شده از نهادها، سازمانها و دستگاه‌های متقاضی کارگزاری را تهیه و جهت انتخاب نهایی، به کارگروه ارائه نماید.

تبصره3: مدت زمان اعتبار کارگزاران یک سال می‌باشد و تمدید این مدت بلامانع است.

 

ماده 5) انواع کارگزاران

کارگزاران بر اساس دو روش الف- حوزه تخصصی ب- منطقه‌ای به شرح زیر انتخاب می‌شوند:

الف- حوزه تخصصی: در این روش، کارگزاران بر مبنای حوزه‌های تخصصی کالاها و خدمات دانش بنیان مصوب کارگروه انتخاب می‌شوند.

ب- منطقه‌ای: در این روش، کارگزاران بر مبنای محل اصلی استقرار و فعالیت شرکتها انتخاب می‌شوند.

فصل سوم: کمیته تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان

ماده 6) اعضای کمیته تشخیص صلاحیت  

به منظور تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون، هر یک از کارگزاران موظفند کمیته‌ای با عنوان «کمیته تشخیص صلاحیت» مرکب از حداقل 5 عضو، شامل صاحبنظران حوزه تخصصی مربوط و افراد آشنا با مسایل حوزه شرکت‌ها و دارای تجربه تجاری‌سازی فناوری، فعالیتهای صنعتی و اقتصادی تشکیل دهند. اسامی اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» به دو طریق انتخاب توسط کارگروه و نیز پیشنهاد از سوی کارگزار و تأیید نهایی توسط کارگروه تعیین می‌شود. ریاست این کمیته بر عهده رییس نهاد کارگزار یا معاون توسعه فناوری [یا مقام مشابه] می‌باشد.

تبصره 1: مدت اعتبار عضویت اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» یک سال می‌باشد.

تبصره 2: افراد عضو «کمیته تشخیص صلاحیت» در زمینه شرکت مورد ارزیابی، نباید ذینفع باشند و باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات شرکتها را داشته باشند.

تبصره 3: احکام سایر اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» پس از تأیید کارگروه توسط رییس کمیته صادر می‌شود.

تبصره 4: «کمیته تشخیص صلاحیت» می‌تواند جهت بررسی تخصصی شرکتها و کسب نظرات مشورتی، زیرکمیته‌های تخصصی تشکیل دهد.

 

فصل چهارم: امور کارگزاران

ماده 7) وظایف کارگزاران

–         ارزیابی اولیه صلاحیت شرکتهای متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون مطابق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مصوب کارگروه

–         بکارگیری نیروهای انسانی امین، مرتبط و دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتها و مسلط به حوزه تخصصی مربوط به فعالیت شرکتها

–         پیشنهاد تأیید یا رد صلاحیت شرکتهای ارزیابی‌شده به دبیرخانه کارگروه

–         پیشنهاد لغو صلاحیت شرکتهایی که قبلا دانش‌بنیان شناخته شده‌اند

–         ارائه گزارشهای منظم، دوره‌ای و خاص به دبیرخانه کارگروه

–         استعلام از مراجع تخصصی مرتبط در صورت لزوم

–         مستندسازی فعالیت‌ها و فرایندهای انجام شده

–         حفظ محرمانگی اطلاعات دریافت شده از شرکتها

–         حضور در برنامه‌های هماهنگی و آموزشی دبیرخانه کارگروه

–         همکاری با سایر کارگزاران در صورت اعلام نیاز از سوی آنها جهت بررسی صلاحیت شرکتها، نظیر گردآوری اطلاعات، بازدید از شرکتها، حضور در جلسات کارشناسی

–         همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های شرکتها در صورت لزوم

–         عدم ارائه پاسخ مکتوب به شرکتهای متقاضی در خصوص نتایج ارزیابی صلاحیت شرکتها

–         دخالت ندادن منافع نهادی خود در تشخیص صلاحیت شرکتها

–         تعیین فضای کاری مستقل برای نیروهای انسانی اجرای موافقت‌نامه

–         تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای اجرای موضوع موافقت‌نامه

–         سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکتها به دستور کارگروه

تبصره: تأیید یا رد دانش‌بنیان بودن شرکت‌های متقاضی، به پیشنهاد کارگزار و با تصویب کارگروه انجام می‌شود.

 

فصل پنجم: فرایند و معیارهای توزیع شرکتهای متقاضی دانش‌بنیان بودن میان کارگزاران

ماده 8) پس از اعلام تقاضا از سوی شرکتها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه، اطلاعات شرکتها توسط دبیرخانه کارگروه به کارگزاران مربوط ارجاع می‌شود. نتیجه بررسی‌ کارگزاران در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار گرفته و جهت تأیید نهایی به کارگروه ارائه می‌شود.

تبصره: در صورتی که کارگزار امکان ارزیابی تخصصی شرکت ارجاعی را نداشته باشد، به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌کند.

 

ماده 9) شرکتهای متقاضی، جهت بررسی دانش‌بنیان بودن به کارگزار یا کارگزاران، بر مبنای میزان توان تخصصی آنها، ارجاع می‌شوند.

تبصره1: آن دسته از شرکتهای متقاضی دانش‌بنیان بودن که در حوزه تخصصی مربوط با آنها، کارگزار تخصصی صلاحیت‌دار توسط کارگروه معین نشده است، به کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت در آن منطقه استقرار دارد) ارجاع می‌شوند.

تبصره2: در صورت تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت توسط کارگزار یا کارگزاران، نتیجه نهایی به اطلاع کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت هم در آن منطقه استقرار دارد) نیز می‌رسد.

ماده10) بخشی از هزینه انجام فرایندهای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها، از سوی شرکتهای متقاضی تأمین می‌شود که میزان آن سالانه توسط کارگروه مصوب می‌شود.

فصل ششم: نظارت بر عملکرد کارگزاران

ماده 11) دبیرخانه کارگروه موظف است، عملکرد کارگزاران را بطور مداوم و در دوره‌های زمانی یکساله ارزیابی نماید. ارزیابی عملکرد بر مبنای معیارهای ماده (3) این آیین‌نامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد کارگزاران که توسط کارگروه مصوب می‌گردد، انجام می‌شود. تمدید اعتبار کارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتیاز اعلامی توسط کارگروه می‌باشد.

این آیین نامه در 11 ماده و 12 تبصره در تاریخ 20/12/1391 با اکثریت آرا، به تصویب کارگروه رسید.


دانلود آیین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

فهرست کالا/خدمات دانش بنیان

فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

تولید کالاهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.

شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید:

1-1-سطح فناوریکالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا بوده به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

1-به سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.

2-نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.

3-منجر به ایجاد بخش عمده ارزش افزوده محصول، شده باشد.

تبصره– خدمات جانبی « نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند 1-1 باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای  بند 1-1، بعنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.

در صورتی که کالای دانش بنیان شرکت متقاضی ارزیابی در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان با وجود داشتن معیارهای معرفی شده در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان، در دسته کالاهای دانش‌بنیان قرار نگرفته است، شرکت متقاضی می تواند در دسته هایی که محصولات آنها در آنجا وجود ندارد، مسیری تحت عنوانسایر محصولات پیشنهادی” را در” کارتابل ثبت نام خود” و در قسمت اطلاعات کالا و خدمات انتخاب و فرآیند خود را ادامه دهد تا پس از بررسی های دقیق، فرآیند بررسی و ارزیابی تکمیل گردد.

توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی شرکتهای متقاضی حائز اهمیت است :

به شرکتهای متقاضی اکیدا توصیه میگردد تا بدقت «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان» را بررسی نموده و محصول مورد نظر خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتی الامکان از انتخاب مسیر سایر محصولات پیشنهادی” خودداری گردد، چرا که این فرایند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمان بر بوده و باعث طولانی شدن فرایند ارزیابی شرکتها می شود.

تکمیل فرم “پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان” و بارگذاری آن در سامانه برای تکمیل ثبت نام متقاضی الزامی است و عدم تکمیل یا ناقص بودن فرم مزبور موجب عدم تایید محصول پیشنهادی خواهد گردید. اطلاعات این فرم باید بصورت دقیق ارائه شود و در صورت عدم صحت یکی از موارد اظهارشده فرایند ارزیابی متوقف شده و شرکت تایید نمی شود.

متذکر میگردد صرفا تولید یکی از کالاوخدمات دانش بنیان دلیل برتایید کل شرکت نیست. مطابق با “آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان” شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کالاها/خدمات دانش بنیان، یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچیده آنها را مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرج در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نماید.


دانلود فهرست و خدمات دانش بنیان

ضوابط استقرار صنایع واحد های پیشرفته و دانش بنیان

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

 

ماده1– وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های ذیل، بر اساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نماید:

 1. فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)
 2. فناوری نانو (محصولات و مواد)
 3. اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)
 4. الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای
 5. فناوری اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری
 6. تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
 7. داروهای پیشرفته
 8. وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 9. هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها)
 10. انرژیهای نو(تجدیدپذیر)
 11. محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و کشاورزی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ آب، خاک و هوا؛ معدن؛ فناوریهای دریایی؛ ساختمان و راهسازی

تبصره– رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90 تعیین می شود.

 

ماده2– علاوه بر مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (3) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.

تبصره- واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (1) در محدوده شعاع (120) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکانهای مجاز مذکور در ماده (2) این تصویب نامه، مجازند در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

ماده3– «شرکت ها و موسسات دانش بنیان» که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی‌شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده4– استقرار و فعالیت «شرکتها و موسسات دانش بنیان» دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای­ دانش‌بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در ماده (1) و (2) این تصویب نامه انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

 

ماده  5– شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت 46513 هـ مورخ 21/8/1391 تعیین می شود.

ماده 6– تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳۹۰ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

ماده۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.

ماده۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

 ماده۹- این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره 193559/ ت41928هـ مورخ 1/10/1388، بند (8) تصمیم نامه شماره 99757/ 43084 مورخ 18/5/1388، پیوست تصمیم نامه شماره 4224/ 44008 مورخ 14/1/1389 و تصویب نامه شماره 124946/ ت48608هـ مورخ 9/7/1392 می شود.


دانلود رده های صنایع پیشرفته

دانلود مصوبه جدید ضوابط استقرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *