شهریور 29, 1395

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران شد

غلامحسین شافعی ریاست پارلمان بخش خصوصی در دوره هشتم فعالیت پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت. از 449 نفر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران،‌401 نفر در نشست امروز شرکت کردند. 4 نفر رای ندادند و 5 رای نیز آرای مخدوش به صندوق انداختند. بنابراین 397 رای به گلدان ریخته […]