آذر 11, 1396
گردهمایی کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

 نظام مهندسی صنعت؛ طرحی که در دولت یازدهم مسکوت ماند/ صنعت ایران به کدام سو می رود؟

پیش کسوت کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران:  نظام مهندسی صنعت؛ طرحی که در دولت یازدهم مسکوت ماند/ صنعت ایران به کدام سو می رود؟   پیش کسوت کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران، از وضعیت نابسامان صنعت در کشور انتقاد کرد و گفت: طرح نظام مهندسی صنعت […]