دی 11, 1396
کارت بازرگانی شرکت های دانش بنیان

توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان و تسهیل صادرات و حضور در بازارهای خارجی

تفاهم مجمع تشکل های دانش بنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی برای تمدید یا دریافت کارت بازرگانی شرکت ها توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان و تسهیل صادرات و حضور در بازارهای خارجی   مجمع تشکل های دانش بنیان در راستای توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش […]