بهمن 30, 1396
یاددهی الکترونیکی در مدارس

پایان آموزش سنتی در آینده ای نزدیک/ یاددهی الکترونیکی مبنای تدریس در آینده است

پایان آموزش سنتی در آینده ای نزدیک/ یاددهی الکترونیکی مبنای تدریس در آینده است   دبیر علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران با بیان این که دوره آموزش سنتی در آینده پایان خواهد یافت، گفت: یادگیری و یاددهی الکترونیکی مبنای تدریس دانشجویان و دانش آموزان می شود.   […]