مجمع تشکل های دانش بنیان همواره بر آن بوده تا با به اشتراک گزاری نیازمندیها و توانمندیهای اعضای خانواده بزرگ دانش بنیان ، نسبت به رفع نیازها توسط اعضا و نیز گسترش توان و فرهنگ کارهای جمعی ، بدون نیاز به سرمایه گذاری مجدد و از طریق ظرفیت های موجود ، اقدام نماید . بخش فرصت های همکاری در سایت مجمع بر همین اساس پایه گذاری شده است .

در این بخش نیازمندیها و توانمندیها ، توسط افراد ، شرکتها و تشکل ها تکمیل و در معرض مشاهده تمامی مراجعه کنندگان به سایت قرار داده خواهد شد .

در بخش نمایشگاه ها نیز اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه ها و اطلاعات تخصصی آنها به انجام خواهد رسید .