اعضای هیئت مدیره دوره چهارم


اعضای اصلی هیئت مدیره دوره چهارم (1398) :
1- افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
2- محمدرضا طلایی (خزانه دار)
3- عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
4- سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
5- محمدرضا کمپانی(منشی)
6- علی مسعودی (عضو هیئت مدیره)
7- سید مهدی مدنی(عضو هیئت مدیره)
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم :
سید علی امامی
پژمان تراکمه
بازرس اصلی و علی البدل :
سید محسن میرصدری (بازرس)
رویا دهقانی
دبیرکل :
مجید برزگری
سحر بنکدارپور

اعضای هیئت مدیره دوره سوم


اعضای اصلی هیئت مدیره دوره سوم (1395) :
1- افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
2- محمدرضا طلایی (خزانه دار)
3- عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
4- سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
5- بهمن افتخاری(منشی)
6- دکتر داوود فدایی (عضو هیئت مدیره)
7- رضا کمپانی(عضو هیئت مدیره)
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره سوم :
سید رضا نورانی
حمیدرضا صالحی
بازرس اصلی و علی البدل :
سید حسن میرطاهری (بازرس)
فرنوش فخیمی
دبیرکل :
نسترن نیک زاد

اعضای هیئت مدیره دوره دوم


اعضای اصلی هیئت مدیره دوره دوم (1393):
1- افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
2- عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
3- دکتر داوود فدایی (نایب رئیس دوم)
4- محمدرضا طلایی (خزانه دار)
5- عبدالرضا یعقوب زاده (عضو هیئت مدیره)
6- سعید رسول اف (عضو هیئت مدیره)
7- مرتضی خیر ابادی (منشی)
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره دوم :
1- آرش نجفی
2- ویدا سینا
بازرسین :
سید حسن میرطاهری (بازرس اصلی)
حجت الله ذبیحی (بازرس علی البدل)
دبیرکل :
عباس مهاجر
نسترن نیک زاد

اعضا هیئت مدیره دوره اولاعضای اصلی هیئت مدیره دوره اول (1391) :
1- افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
2- محمدرضا طلایی (خزانه دار)
3- عبدالرضا نوروزی (منشی)
4- حمیدرضا صالحی (نایب رئیس اول)
5- دکتر داوود فدایی (نایب رئیس دوم)
6- عبدالرضا یعقوب زاده (عضو هیئت مدیره)
7- علی جباری (عضو هیئت مدیره)
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره اول :

1- محمود نجفی عرب
2- سیدرضا نورانی
بازرس اصلی و علی البدل :

سید حسن میرطاهری (بازرس)
مسعود شنتیایی(بازرس علی البدل)
دبیرکل :