عضو اصلی:


کلیه تشكل هاي توليدي، صادراتی و یا خدماتی و علمی مربوط به کالاها و یا خدمات دانش بنیان  وابسته به اتاق ایران میتوانند به عضويت اصلي "مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران" پذیرفته شوند.


مدارک لازم جهت عضویت:


1) نامه درخواست عضویت در مجمع

2) رزومه کامل و دقیق تشکل

3) تصویر از تمام روزنامه های رسمی مربوط به تاسیس و هرگونه تغییرات پس از آن

4) تصویر اساسنامه تشکل

5) تصویر پروانه و مجوز های معتبر

6) لیست کامل مشخصات اعضای تشکل

7) ارائه فیش واریز وجه مربوط به پرداخت های زیر:الف- مبلغ ورودیه اولیه: پنج میلیون ریال (5،000،000 ریال)


ب- حق عضویت به ازای هر ماه 1،000،000 ریال (یک میلیون ریال) که بصورت شش ماهه دریافت می گردد.


شماره حساب مجمع تشکل های دانش بنیان


بانک آینده 0201393051005 به نام مجمع تشکل های دانش بنیان