دانش بنیانی را می توان از دو رویکرد بررسی کرد. رویکرد اول رویکرد کلان ملی و یا حتی روند جهانی می باشد. رویکرد دوم، از نقطه نظر داخلی و اکوسیستم ایجاد شده در داخل کشور می باشد.
آنچه که بیشتر شرکت های داخلی به دنبال آن هستند، شناخت نسبت به اکوسیستم ایجاد شده و مزایای آن است. لذا در بخش های زیر به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرکت دانش بنیان که از کارگروه ارزیابی توانسته مجوز دریافت کند، از چه مزایایی می تواند بهره مند گردد. مزایایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، مزایای مستقیم و غیر مستقیم را شامل می شود.