باسمه‌تعالی

شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت شرکت‌های ارزیاب

به­منظورانجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

ماده 1)تعاریف

قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی.

سامانه: سامانه الکترونیکی متمرکز «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»

شرکت متقاضی: شرکت یا موسسه­ای که ضمن ثبت‌نام و ورود اطلاعات و اسناد مورد نیاز در سامانه، متقاضی استفاده از تسهیلات مورد نظر قانون می‌باشند.

کارگروه: کارگروه «ارزیابی وتشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات».

کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها اطلاق می‌شود که به منظور تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان توسط کارگروه انتخاب شده‌اند.

شرکت ارزیاب: شرکت یا موسسه­ای که وظیفه ارزیابی تخصصی شرکت‌های متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات قانون را برعهده دارند و بر اساس این شیوه‌نامه توسط کارگروه انتخاب می‌شوند.

ماده 2) شرایط و ویژگی‌های شرکت‌های ارزیاب

2-1-    شرکت‌های ارزیاب باید حائز شرایط و ویژگی‌های زیر باشند:

2-1-1-     سابقه ارزیابی شرکت‌ها (فعالیت در زمینه فرایندهای ارزیابی، رتبه‌بندی و…) را داشته باشند.

2-1-2-     در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌های متقاضی ارجاع­شده  ذینفع نباشد.

2-1-3-     دارای حسن سابقه، امانتداری و صلاحیت‌های لازم برای دسترسی به اطلاعات شرکت‌های متقاضی باشند.

2-1-4-  توان کارشناسی و منابع انسانی لازم برای ارزیابی فنی،  حسابداری و سازمانی شرکت‌های متقاضی ارجاع­شده را داشته باشند:

o        معرفی دو نفر به عنوان کارشناس ارزیابی ثابت به دبیرخانه کارگروه، با شرایط زیر:

  • آشنایی کامل با آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و سایر دستورالعمل‌های مصوب کارگروه
  • مسلط به مفاهیم مربوط به مدیریت فناوری و ارزیابی فنی، حسابداری و سازمانی شرکت‌ها
  • دارای سابقه کار حداقل (2) سال در زمینه ارزیابی و تعامل فنی با شرکت‌ها

o   استفاده از یک نفر کارشناس حسابداری (با تحصیلات حداقل کارشناسی مرتبط و یا آشنایی با صورتهای مالی،‌ تحلیل اظهارنامه مالیاتی و اصول حسابداری) و دارای سابقه حداقل (3) سال کار ارزیابی مالی و حسابداری شرکت‌ها

o   استفاده از یک نفر کارشناس فنی (متناسب با حوزه تخصصی فناوری شرکت متقاضی) در جلسات کارشناسی و بازدیدها با تحصیلات حداقل کارشناسی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت‌های متقاضی ارجاع شده و دارای حداقل (5) سال سابقه فعالیت در حوزه فنی تخصصی مرتبط

2-2-    کارشناسان ارزیابی وظایف زیر را برعهده دارد:

  • تکمیل فرم­های ارزیابی و تکمیل پرونده شرکت متقاضی
  • تعامل با کارشناس حسابداری و فنی و تبیین آیین نامه و شاخصهای ارزیابی برای آنها
  • حضور در بازدید از شرکت متقاضی و جلسات ارزیابی و اخذ اطلاعات و نظر خبرگی کارشناسان حسابداری و فنی و درج آن در فرم ارزیابی شرکت متقاضی
  • مسئولیت ارایه معیارهای ارزیابی شده شرکت متقاضی به دبیرخانه کارگروه
  • مسئولیت رابط کارشناسی میان معاونت و کارگزار و شرکت متقاضی

تبصره1: با توجه به آموزش‌ها و تعاملاتی که بین دبیرخانه کارگروه و افراد فوق‌الذکر برقرار می‌شود، و ضرورت انباشت دانش و تجربه ارزیابی شرکت‌های متقاضی، شرکتهای ارزیاب باید از افراد ثابتی به عنوان کارشناس ارزیابی و کارشناس حسابداری استفاده کنند و رزومه این افراد باید در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار بگیرد.

تبصره 2: شرکت‌های ارزیاب مجاز نیستند در سرمایه و منافع شرکت‌های متقاضی ارجاع­شده، شریک و سهیم بوده، و یا از طرف آن شرکت، وکالت حضور در جلسات هیئت مدیره داشته باشند. شرکتهای ارزیاب باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند.

تبصره 3: در صورت امکان، فهرست کارشناسان فنی مورد تأیید، توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شده و در اختیار شرکت‌های ارزیاب قرار می‌گیرد و شرکت‌های ارزیاب موظفند کارشناسان فنی مورد نظر خود را از این فهرست انتخاب نمایند.

ماده3) وظایف شرکت‌های ارزیاب

3-1-    بازدید از شرکت‌های متقاضی، بررسی اسناد مالی و حسابداری و ارزیابی اولیه صلاحیت آنها

3-2-    برگزاری جلسه مشترک و اخذ و بررسی نظرات نماینده شرکت متقاضی در صورت لزوم

3-3-    اعلام سریع و محرمانه نتایج ارزیابی مبنی بر پیشنهاد تأیید یا رد صلاحیت شرکت‌های ارزیابی‌شده به دبیرخانه کارگروه

3-4-    تکمیل فرم‌های ارزیابی براساس بررسی­ها، جلسات و بازدیدهای انجام شده و تهیه مستندات پشتیبان مورد نیاز

3-5-    ارتباط مستمر با شرکت متقاضی در طول دوره ارزیابی و درخواست اصلاح و تکمیل اطلاعات در صورت لزوم

3-6-    تحویل فرم­ها و مستندات ارزیابی براساس چارچوب مورد نظر دبیرخانه کارگروه

3-7-    استعلام ازمراجع تخصصی مرتبط جهت ارزیابی شرکت‌های متقاضی در صورت لزوم

3-8-    حفظ محرمانگی و امانتداری اطلاعات شرکتهای متقاضی و انعقاد قرارداد عدم افشا با آنها

3-9-  بکارگیری نیروهای انسانی امین، مرتبط و دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکت‌ها و مسلط به حوزه تخصصی مربوط به فعالیت شرکت‌ها

3-10-      مستندسازی فعالیت‌ها و ارائه گزارشهای لازم بر مبنای تقاضای دبیرخانه کارگروه

3-11-      حضور در برنامه‌های هماهنگی و آموزشی دبیرخانه کارگروه

3-12-      دخالت ندادن منافع شخصی و نهادی در تشخیص صلاحیت شرکت‌ها

3-13-      سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکت‌های متقاضی

تبصره: در صورتی که شرکت ارزیاب امکان ارزیابی تخصصی شرکت‌های متقاضی ارجاعی را نداشته باشد، موظف است طی 5 روز کاری، مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌کند.

ماده 4) انتخاب شرکت‌های ارزیاب

شرکت‌های ارزیاب متقاضی  همکاری در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، ابتدا باید رزومه خود را در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار دهند. انتخاب، تمدید و لغو همکاری با شرکت‌های ارزیاب، بر مبنای شرایط مواد (2) و (3) این شیوه­نامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد شرکت‌های ارزیاب و با تصویب کارگروه انجام می‌شود و قرارداد همکاری بین دبیرخانه کارگروه و شرکت‌های ارزیاب منعقد خواهد شد.

          ماده 5) فرایند ارزیابی شرکت‌های متقاضی

5-1-   شرکت‌های ارزیاب، حوزه‌های فناوری و صنعتی مورد نظر خود را که سابقه و دانش بیشتری برای ارزیابی در آن حوزه‌ها در اختیار دارند، به دبیرخانه کارگروه معرفی کرده و دبیرخانه کارگروه،  ارجاع شرکت‌های متقاضی را متناسب با آن انجام خواهد داد.

5-2-   شرکت‌های متقاضی که از سوی دبیرخانه کارگروه و کارگزاران به شرکت‌های ارزیاب معرفی می‌شوند، توسط شرکت‌های ارزیاب از طریق بازدید و بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری و…، بر اساس شاخص‌های موردنظر «آیین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» مصوب کارگروه، بررسی شده و نتایج آن در اختیار کارگزاران یا دبیرخانه کارگروه قرار می‌گیرد.

5-3-   دبیرخانه کارگروه می‌تواند با تشکیل یک یا چند کمیته تشخیص صلاحیت به صورت مرکزی، نتایج شرکت‌های ارزیاب را بررسی نموده و مستقیما در اختیار کارگروه قرار دهد.

تبصره1: شرکت‌های ارزیاب نباید اطلاعات مربوط به «نتایج ارزیابی» را در اختیار شرکت‌های متقاضی و ارزیابی شده قرار دهند. همچنین افراد بازدیدکننده، نباید در کسب اطلاعات از شرکت‌ها، ذینفع باشند.

ماده 6) نحوه محاسبه هزینه‌های ارزیابی

عوامل موثر برای محاسبه هزینه ارزیابی شرکت‌های متقاضی عبارت است از:

–       اندازه شرکت متقاضی (بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد کارکنان، حجم و تعداد اسناد مالی و…)

–       مکان شرکت متقاضی(داخل یا خارج شهر، میزان فاصله و مسافت بازدیدها و…)

–       عملکرد کلی شرکت ارزیاب در فرایندهای ارزیابی (نظم، دقت، سرعت عمل و…)

تبصره 1: هزینه ارزیابی شرکت‌های متقاضی، بر اساس معیارهای فوق به صورت سالیانه از طرف کارگروه تعیین و در اختیار شرکت‌های ارزیاب قرار می‌گیرد.

تبصره 2: در صورت تصویب کارگروه، تمام هزینه­های ارزیابی یا بخشی از آن، از شرکت‌های متقاضی دریافت خواهد شد.

ماده 7) نظارت بر عملکرد شرکت‌های ارزیاب

دبیرخانه کارگروه موظف است بر عملکرد شرکت‌های ارزیاب بطور مداوم نظارت نموده و نتایج آن را در اختیار کارگروه قرار دهد. نظارت بر عملکرد بر مبنای معیارهای مواد (2) و (3) این شیوه­نامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد شرکت‌های ارزیاب، انجام می‌شود. تداوم و تعداد و نوع شرکت‌های متقاضی قابل ارجاع، تمدید قرارداد و هزینه­های پرداختی برای ارزیابی، متناسب با نتیجه این ارزیابی‌ها تنظیم خواهد شد.

تبصره1:در صورت همکاری مناسب و عمل به مفاد قرارداد و پاسخگویی سریع و منظم به درخواست‌های دبیرخانه کارگروه، تمدید مدت قرارداد بلامانع است. تمدید قرارداد با شرکت‌های ارزیاب، منوط به کسب حداقل امتیاز  ارزیابی است.

تبصره2: دبیرخانه کارگروه می‌تواند نظارت بر عملکرد شرکت‌های ارزیاب و رتبه‌بندی آنها را از طریق برون‌سپاری انجام دهد.

ماده 8) حل اختلافات

اختلافات میان دبیرخانه کارگروه و شرکت ارزیاب در خصوص نحوه همکاری و اجرای قرارداد، ابتدا از طریق گفتگو میان طرفین برطرف می­شود و در نهایت امور حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست­جمهوری، داور مرضی­الطرفین برای رفع اختلاف خواهد بود.

ماده 9) فسخ قرارداد

–     در صورتی که شرکت ارزیاب برای یک یا چند بار مرتکب تخلف شود، دبیرخانه کارگروه پس از تایید کارگروه، می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید. در صورت فسخ یا پایان زمان قرارداد، شرکت ارزیاب موظف است نتیجه بررسی نهایی خود را در خصوص شرکت‌هایی که فرایند تشخیص صلاحیت آنها را آغاز کرده، به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.

–    هرگونه تخلف شرکت‌های ارزیاب به گونه‌ای که موجب متضرر شدن و از دست رفتن حقوق شرکت‌های متقاضی باشد (نظیر انتشار اطلاعات محرمانه شرکت‌ها و…) منجر به فسخ قرارداد و مستلزم پرداخت جریمه‌ خواهد بود.

این شیوه‌نامه در 9 ماده و 9 تبصره در تاریخ 22/10/1392 به تصویب کارگروه رسید.

دانلود فایل : arzyab_916.pdf ( 112KB )