آقای دکتر کلاهی :

  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

  • عضویت در کارگروه ارزیابی و تائید صلاحیت شرکت های دانش بنیان/معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • عضویت در کمیسیون نخبگان و آینده نگری علم و نوآوری/شورای عالی انقلاب فرهنگی

  • عضویت در کارگروه بهبود اکوسیستم کارآفرینی/وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • عضویت در کمیسیون های هیات دولت و مجلس و سازمان های مرتبط بصورت موردی

  • ریاست کمیسیون جوانان ، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان/اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

آقای مهندس کمپانی :

  • عضویت در شورای پارک سلامت پردیس

  • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش های غیردولتی تجهیزات پزشکی ایران

  • عضویت در کمیته سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی IRANMED

  • عضویت در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (بیت رهبری)