نشست ها

ضرورت تامین بستر توسعه صادرات برای واحدهای فناور
دومین نشست مجازی دبیران عضو مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد
با حمایت مجمع اجلاس بین المللی پویش صادرات در کیش برگزار شد