آموزش های کاربردی

اردیبهشت 25, 1397
نسترن نیک زاد

دوره های دانشگاهی با هدایت بخش خصوصی، هدفمند می شوند/ پیش بینی و نیازسنجی بخش خصوصی برای تربیت تکنسین های ماهر 

دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ایران: دوره های دانشگاهی با هدایت بخش خصوصی، هدفمند می شوند/ پیش […]