بررسی سازوکارهای توسعه تجارت فناوری بین صنایع  و شرکت های دانش بنیان

آذر 25, 1399

وبینار بررسی سازوکارهای توسعه تجارت فناوری بین صنایع  و شرکت های دانش بنیان

در وبینار بررسی سازوکارهای توسعه تجارت فناوری بین صنایع  و شرکت های دانش بنیان مطرح شد؛ نوآوری، دغدغه […]