رئیس اتاق بازرگانی ایران

خرداد 22, 1395

ارائه طرح «سرباز صنعت» به وزیر کشور

طرحی توسط اتاق بازرگانی ایران مبنی بر «سرباز صنعت» در حال تهیه است و در آینده نزدیک به […]