صنایع هوایی و فضایی

اردیبهشت 30, 1397
بهمن افتخاری عضو هیات مدیره ا

به ازای هر یک هواپیما، 15 تکنسین ماهر نیاز داریم/ جای خالی 30 هزار نیروی کار ماهر در بخش هوافضا

عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران: به ازای هر یک هواپیما، 15 تکنسین ماهر نیاز […]