نوآوریهای صنعت معدن

آذر 18, 1399

برگزاری فستیوال نوآوریهای صنعت معدن

فستیوال‌ نوآوری های صنعت معدن را هدف شناسایی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برگزار می شود.