کمبود آب

فروردین 20, 1397
ربات هوشمند آبیاری در کالیفرنیا

برای صرفه‌جویی در آب، تاکستان های کالیفرنیا مجهز به ربات می شوند/آبیاری هوشمند با استفاده از ربات راپید

برای صرفه‌جویی در آب، تاکستان های کالیفرنیا مجهز به ربات می شوند آبیاری هوشمند با استفاده از ربات […]