بر اساس مصوبه کارگروه ، شرکت های دانش بنیان برای استفاده از معافیت های مالیاتی می بایست تعهد نامه شرکت های دانش بنیان را در سامانه دانش بنیان به آدرس daneshbonyan.isti.ir بارگزاری نمایند. در این تعهدنامه ، شرکت های دانش بنیان متعهد می شوند که مبالغ معافیت مالیاتی را بعد از قطعی شدن توسط سازمان امور مالیاتی در این سرفصل ها هزینه نمایند : 1- تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه 2- ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان فعلی یا بهبود فرایند تولید آنها ( بهبود ویژگی ههای کیفی ، اخذ و پیاده سازی استانداردهای کیفی محصول و .... 3- خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات بخش تحقیق و توسعه 4- توسعه بازارهای صادراتی محصولات دانش بنیان 5- ایجاد شرکت/موسسه زایشی ( برای تولید محصولات دانش بنیان با ماهیت حقوقی جدید ) 6- همکاری های استراتژیک تحقیقاتی با شرکت / موسسه های داخلی و خارجی برای توسعه محصول فعلی و یا تولید محصول جدید 7- سرمایه گذاری در شرکت / موسسه های نوپا به صورت خرید سهام یا مشارکت مدنی در انجام طرح‌های دانش بنیان هرساله دبیرخانه کارگروه بر نحوه هزینه کرد معافیت مالیاتی در سرفصل های فوق الذکر نظارت می کند.