اعضای استانی

انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان
انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان
انجمن شرکت های دانش بنیان استان گیلان
انجمن شرکت های دانش بنیان استان مرکزی
انجمن شرکت های دانش بنیان استان لرستان
انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز
انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان
انجمن شرکت های دانش بنیان استان قم
انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه
انجمن شرکت های دانش بنیان استان ارومیه
انجمن شرکت های دانش بنیان استان سمنان
انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی