اعضای استانی

انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان
انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان