باشگاه اعضا

اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
سندیکای صنعت برق ایران
انجمن ناشران دیجیتال
کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی
اتحادیه هوایی و فضایی ایران